دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهریار   اقتصادی

پست الکترونیکی : eghtesadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

شهریار اقتصادی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^